Lehranalytiker*innen und Supervisor*innen

Die Lehr-, Kontrollanalitiker*innen und Supervisor*innen begleiten die Studierenden während der sog. Behandlungsphase. Sie werden nach den Vorgaben der für den/die Bewerber*in relevanten Dachverbänden wie D3G, VAKJP, DGPT und Landesärztekammern ernannt.  Sie treffen sich mindestens einmal pro Semester. Die Studierenden wählen für ihre jeweiligen Behandlungsfälle ihre Lehr-, Kontrollanalytiker*innen bzw. Supervisoren aus.
 

Kontrollanalytiker*innen und Supervisoren*innen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie:

 1. Susanne Bachmann-Lauer (KJP/TP/A)
 2. Arne Burchartz (KJP/TP/A)
 3. Gabriele Häußler (KJP/TP/A)
 4. Ortrud Hölker (KJP/TP/A)
 5. Hans Hopf (KJP/TP/A)
 6. Helga Krüger-Kirn (KJP/TP/A)
 7. Eva Rass (KJP/TP/A)
 8. Thomas Schneider (KJP/TP/A/GT)
 9. Doris Wirth-Limmer (KJP/TP/A/GT)

 

Lehr- und Kontrollanalytiker*innen, Erwachsenenpsychotherapie:

 1. Franz Bleichner (E/TP)
 2. Andrea Bosch-Schöpf (E/TP/A)
 3. Ursula . DannenbergSchäfer (E/TP/A)
 4. Rüdiger Doßmann (E/TP/A)
 5. Johann Eichfelder (E/TP/A/GT)
 6. Petra Jacobi-Konen (E/TP/A)
 7. Birgit Klaes (E/TP)
 8. Helga Krüger-Kirn (E/TP/A)
 9. Thomas Leitner (E/TP/A/GT)
 10. Erich Limmer (E/TP/A/GT)
 11. Isolde Mäder-Kruse (E/TP/A/GT)
 12. Wolfram Parussel (E/TP/A/GT)
 13. Gerda Sutthoff (E/TP/A)
 14. Kurt Weber (E/TP/A)
 15. Heinz. Weiß (E/TP/A/GT)